PROGRAM

Metoda

kojom postižemo rezultate

Rano učenje stranog jezika – od 4. godine. Rad s izvornim govornikom. Komunikacija na stranom jeziku od prvog sata. Komunikativni pristup učenju jezika u kojemu je naglasak na dinamičnoj interakciji na satu. Poticanje učenika da počnu razmišljati na stranom jeziku, bez prevođenja. Rad u malim grupama koji omogućava veću izloženost učenika jeziku. Ujednačen razvoj svih jezičnih vještina, uz naglasak na komunikacijski dio (vještina govorenja).